Back
 ChnStd  Vol.5 No.1 , February 2016
Summary on the Studies of the Unearthed Bamboo Medical Books for the Past Forty Years
—Take Prescriptions of Fifty-Two Diseases and Han Medical Books of Wuwei for Example
Abstract: For the past forty years, the study of the unearthed bamboo medical books has always been a very valid concern and many important achievements have yet been achieved. However, the lack of standard handwriting in addition to seriously being destroyed when unearthed, it’s not that easy to read them. The purpose of this article is to sort through and correct some commonly occurred interpretation mistakes from the previous studies.
Cite this paper: Hu, J. (2016) Summary on the Studies of the Unearthed Bamboo Medical Books for the Past Forty Years
—Take Prescriptions of Fifty-Two Diseases and Han Medical Books of Wuwei for Example. Chinese Studies, 5, 1-5. doi: 10.4236/chnstd.2016.51001.
References

[1]   Co-Edited by Gansu Provincial Museum and Wuwei Pavilion of Culture 甘肃省博物馆、武威县文化馆合编 (1975). Wuwei Handai Yijian 武威汉代医简. Beijing: Cultural Relics Press.

[2]   Duan Yucai 段玉裁 (Qing Dynasty) (1987). Chongkan Mingdao Ernian Guoyu Xu 重刊明道二年国语序. Guoyu 国语. Shanghai: Shanghai Bookstore.

[3]   Li Xueqin 李学勤 (1992). Ershi Shiji Chutu Zhongguo Guyishu Jicheng (Daoyan) 二十世纪出土中国古医书集成(导言).

[4]   Ma Jixing 马继兴 (1992). Mawangdui Guyishu Kaoshi 马王堆古医书考释. Changsha: Hunan Science and Technology Press.

[5]   Mawangdui Han Danasty Tomb Bamboo Books Research Group 马王堆汉墓帛书整理小组合编 (1985). Mawangdui Hanmu Boshu (Si) 马王堆汉墓帛书[肆]. Beijing: Cultural Relics Press.

[6]   Qiu Xigui (Chief Edited) 裘锡圭 (2014). Mawangdui Hanmu Jianbo Jicheng [Wu] 马王堆汉墓简帛集成[伍]. Beijing: Zhonghua Book Company.

[7]   Wang Li 王力 (1982). Tongyuan Zidian 同源字典. (p. 521). Beijing: Shangwu Press.

[8]   Wang Li 王力 (1982). Tongyuanzi Lun 同源字论. Beijing: Shangwu Press.

[9]   Wei Qipeng, & Hu Xianghua 魏启鹏, 胡翔骅 (1992). Mawangdui Hanmu Yishu Jiaoshi (Yi) 马王堆汉墓医书校释(壹). Chengdu: Chengdu Press.

[10]   Xu Shen许慎 (Han Dynasty) (1963). Shuowenjiezi Xu 说文解字叙. (p. 334). Beijing: Zhonghua Book Company.

[11]   Yu Suisheng 喻遂生 (2014). Wenzixue Jiaocheng 文字学教程 (p. 267). Beijing: Peking University Press.

[12]   Zhang Yanchang (Chief Edited) 张延昌 (2006). Wuwei Handai Yijian Zhujie 武威汉代医简注解. Beijing: TCM Ancient Books Publishing House.

[13]   Zhong Ruxiong, & Hu Juan 钟如雄, 胡娟 (2015). “Guyin Tongjia Shuo” De Lishi Fansi “古音通假”说的历史反思. Sichuan Normal University Chinese Language Institute 四川师范大学汉语言研究所编. Symposium 语言历史论丛(第八辑). Chengdu: Bashu Publishing House.

[14]   Zhou Yimou, & Xiao Zuotao 周一谋, 萧佐桃 (1988). Mawangdui Yishu Kaozhu 马王堆医书考注. Tianjin: Tianjin Science and Technology Press.

[15]   Zhou Zuliang, & Fang Yilin 周祖亮, 方懿林 (2014). Jianbo Yiyao Wenxian Jiaoshi 简帛医药文献校释. Beijing: Xue Yuan Press.

 
 
Top