Back
 ChnStd  Vol.4 No.4 , November 2015
Gender Imbalance and Urban “Leftover Women”
Abstract: Gender imbalance has already become a serious social problem in China. Meanwhile, a different mismatch of single men and women of marriageable age is present in large and mid-sized cities. Urban “leftover women” is categorized into “active” and “passive” types. Factors resulting in the two types are different, including level of education, concepts of love and marriage, age, types of occupation and so on. To solve the urban “leftover women” phenomenon, both government and society should take countermeasures and single person is encouraged to change standards for selecting a mate.
Cite this paper: Huachun, W. , Jianfang, C. , Lu, Z. and Yue, Z. (2015) Gender Imbalance and Urban “Leftover Women”. Chinese Studies, 4, 127-130. doi: 10.4236/chnstd.2015.44018.
References

[1]   Chen Hui 陈慧 (2010). “Shengnv” Xianxiang de Fasheng jiqi Yingdui Lujin “剩女”现象的发生逻辑及其应对路径. [The Occurring Logic of “Shelved Ladies” and Countermeasures]. Shandong Nvzi Xueyuan Xuebao, 3, 19-22.

[2]   Gao Bingji 高丙吉 (2009). Shengnv Xianxiang de Jingjixue Sikao 剩女现象的经济学思考. [Economics Interpretation of the Phenomenon of Leftover Men and Women]. Jingji Yanjiu Daokan, 16, 129-130.

[3]   Xinhua Online 新华网 (2010). Jiedu <2010 Zhongguoren Hunlian Zhuangkuang Diaocha Baogao> 解读《2010中国人婚恋状况调查报告》. [The 2010 Survey on the Love and Marriage Situation]. http://www.chinadaily.com.cn/dfpd/shehui/2010-12/15/content_11708366.htm

[4]   Li Peilin 李沛霖 (2011). Chengshi “Shengnv” Xingshi Lingren Danyou 城市剩女形势令人担忧. [Urban “Leftover Women” Situation Is Worrying]. Jingji Shijiao, 8, 189.

[5]   Wang Xiaolu 王小璐 (2010). Cong Jiexi Shengnv Dao Jianli Hunyin Jiaose Guodu de Fenxikuangjia 从解析“剩女”到建立婚姻角色过渡的分析框架. [From the Analytical “Left Women” to Marriage Framework Transition Establishment]. Zhongguo Qingnian Yanjiu, 5, 5-9.

[6]   Tang Liping 唐利平 (2010). Shehui Bianqian yu “Shengnv” Xianxiang—Dangdai Daling Nvqingnian Hunjia Kunjing Tanjiu 社会变迁与“剩女”现象——当代大龄女青年婚嫁困境探究. [The Contemporary Older Young Women Marry Plight Inquiry]. Zhongguo Qingnian Yanjiu, 5, 19-21.

[7]   The Lancet (2011). Sex Imbalance in China. Lancet, 378, 742. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(11)61357-3

[8]   Xu Xing 徐兴 (2011). Dui “Shengnv” Hunlianguan de Diaocha Fenxi—Quanqiuhua Beijingxia Nvxing Hunlianguan de Bianhua jiqi Yuanyin Tanjiu 对“剩女”婚恋观的调查分析——全球化背景下女性婚恋观的变化及其原因探究. [A Study of Shengnv’s Outlook on Love and Marriage-Changes and Reasons]. MA Thesis, Shanghai: Graduate School and College of English of Shanghai International Studies University, 39-43.

[9]   Zhu Li 朱莉 (2013). Qingnian Hunlian Xinli Shijiaoxia de Dangdai Dushi Shengnv Xianxiang Yanjiu 青年婚恋心理视角下的当代都市剩女现象研究. [Study of Urban Leftover Women from the Perspective of Youth Marriage Psyche]. MA Thesis, Guizhou: Guizhou University of Finance and Economics, 18-36.

 
 
Top