Back
 ChnStd  Vol.4 No.2 , May 2015
A Discussion of Chinese Swaddling Culture
Abstract: Every culture has its own swaddling culture. As for China, this swaddling culture can be dated from Shang Dynasty. It is widely employed in not only royal families but also normal families in ancient times, and even till now is still a vital part of Chinese minorities nurturing custom. Swaddle, a long historical nursing product, itself owns a high practical value as well as presenting humanism. Base on ancient literatures and Chinese archaic characters (襁褓), this manuscript will display the unique and profound aspect of Chinese nurturing culture, dispel the misunderstanding of this traditional culture.
Cite this paper: Liu, X. and Ma, Y. (2015) A Discussion of Chinese Swaddling Culture. Chinese Studies, 4, 69-76. doi: 10.4236/chnstd.2015.42011.
References

[1]   Confucius’ Followers Complied (2011). Lun Yu 论语 (Mao Zishui 毛子水 Annotated) (p. 214). Chongqing: Chongqing Chubanshe.

[2]   Dai Sheng 戴圣 (fl. Han Dynasty) (Comp.) (2007). Xiaodai Liji 小戴礼记 (Hu Pingsheng 胡平生, Chen Meilan 陈美兰 Trans.). Beijing: Zhonghua Shuju.

[3]   Gao Ming 高明, Tu Baikui 涂白奎 (2008). Gu wenzi leibian zengdingben 古文字类编增订本. Shanghai: Shanghai Guji Chubanshe.

[4]   Gu Yu 谷禹, Wang Lin 王玲, Qin Jinliang 秦金亮 (2012). Bronfenbrenner’s Concept of Human Development: From Cradle to Maturity 布朗芬布伦纳从襁褓走向成熟的人类发展观. Xinlixue tanxin, 2, 104-109.

[5]   Guo Moruo 郭沫若, Hu Houxuan 胡厚宣 (Eds.) (1978-1982). Jiaguwen Heji 甲骨文合集. Beijing: Zhonghua Shuju.

[6]   Han Ying 韩婴 (Comp.) (1980). Hanshi waizhuan jishi 韩诗外传集释 (Xu Weiyu 许维遹 Annotated.) (p. 29). Beijing: Zhonghua Shuju.

[7]   Jia Yi 贾谊 (2011). Xin shu 新书 (p. 63). Jiangsu: Fenghuang Chubanshe.

[8]   Li Xu 李旭 (2009). Manhua “qiangbao” 漫话“襁褓”. Muying Shijie, 12, 38-39.

[9]   Liu Kun 刘坤 (2014). Jiatingshi qiangbao zai erke hulizhong de zuoyong 家庭式襁褓在儿科护理中的作用. Huli Yanjiu 护理研究. Yunnan: Chuxiong Yiyao Gaodeng Zhuangke Xuexiao, 273.

[10]   Liu, J. R. (2012). Analysis of “zongjiao” in Shijingmeng. Journal of Shaoxing University, 32.

[11]   Mohists Compiled (2015). Mozi 墨子 (Fang Yong 方勇 Trans.) (p. 247). Beijing: Zhonghua Shuju.

[12]   Shang Yang 商鞅 (2006). Shangjun shu 商君书 (Zhang Jue 张觉 Annotated) (p. 206). Changsha: Yuelu Shushe.

[13]   Takabashi Etsujirou 高橋悦二郎 (1989). Taijiao he yujing (Bu Mujun 卜目钧, Trans.) (p. 106) Shanghai: Shanghai Kexue Jishu Chubanshe.

[14]   Wang Chong 王充 (27AD-fl.) (Eds.) (2006). Lun Heng 论衡 (Cheng Puqing 陈蒲清 Annotated.) (p.54). Changsha: Yuelu Shushe.

[15]   Wu Hui 吴慧 (1992). Weijin nanbei chao suitang de duliangheng 魏晋南北朝隋唐的度量衡. Zhongguo shehui jingji shi yanjiu 中国社会经济史研究, 3.

[16]   Xiao Tong 萧统 (Comp.), Li Shan 李善 (Annotated) (1986). Wen Xuan 文选 (p. 1372). Shanghai: Shanghai Guji Chubanshe.

[17]   Xu Shen 许慎 (Comp.), Xu Xuan 徐铉 Annotated (1963). Shuowen jiezi 说文解字. Beijing: Zhonghua Book Company.

[18]   Xu Xing 许星 (1999). Zhongguo chuantong ertong fushi xisu de xingshi yu neihan chutan 中国传统儿童服饰习俗的形式与内涵初探. Suzhou sichou gongcheng xueyuanbao, 6, 17.

[19]   Ye Yi 叶依 (2006). Youren ba haizi guodejin youde ba baobao fangdekai xinsheng baobao haiyao guo qiangbao ma 有人把孩子裹得紧 有的把宝宝放得开 新生宝宝还要裹襁褓吗. Jiangkang shibao yingyou baojian, 12, 1.

[20]   Zhang Chengguang 章乘光 (2005). Sifa: Zouchu zhengzhi de qiangbao 司法:走出政治的襁褓. Master Thesis, Shanghai: East China University of Political Science and Law.

 
 
Top