Back
 ChnStd  Vol.4 No.2 , May 2015
Empirical Research on Relationship of Caddies’ Reward Satisfaction, Organizational Commitment and Turnover Intention
Abstract: Based on the situation of turnover of golf caddies, we study the relationship of caddies’ reward satisfaction, organizational commitment, and turnover intention in Shenzhen, China. The research shows that 1) caddies’ gender, education, grade, and years of working make a significant difference in turnover intention; 2) caddies’ reward satisfaction has a significant positive impact on organizational commitment, caddies’ reward satisfaction, organizational commitment has a significant negative impact on turnover intention, and affective commitment and continuance commitment have a significant negative impact on turnover intention; 3) caddies’ organizational commitment tends to mediate between the relationship of reward satisfaction and turnover intention. This paper also proposes some recommendations to improve caddies’ reward satisfaction, organizational commitment, and reduce the turnover intention for golf club managers.
Cite this paper: Xu Yongmei, & Jiang Jiankai (2015) Empirical Research on Relationship of Caddies’ Reward Satisfaction, Organizational Commitment and Turnover Intention. Chinese Studies, 4, 56-63. doi: 10.4236/chnstd.2015.42009.
References

[1]   Adier, S., & Skov, R. (1985). Job Characteristics and Job Satisfaction: When Becomes Consequence. Organization Behavior and Human Decision Procession, 35, 266-278.
http://dx.doi.org/10.1016/0749-5978(85)90039-1

[2]   Becker, H. S. (1960). Notes on the Concept of Commitment. American Journal of Sociology, 66, 58-60. http://dx.doi.org/10.1086/222820

[3]   Byars, L. L., & Rue, L. W.劳埃德·拜厄斯, 莱斯利·鲁 (2005). Renli ziyuan guanli (5th ed.)人力资源管理. Beijing: RenminYoudian Chubanshe.

[4]   Huang Rui黄蕊 (2011). Xinchou manyidu yu zuzhi chengnuo guanxi yanjiu—Yi anshan zhuangshi hangye wei li薪酬满意度与组织承诺关系研究——以鞍山装饰行业为例. M.S. Thesis, Shenyang: Liaoning Daxue.

[5]   Lai Xiaoxia赖小霞 (2011). Zhongxue jiaoshi xinli ziben, xinchou manyidu yu zuzhi chengnuo de guanxi yanjiu中学教师心理资本、薪酬满意度与组织承诺的关系研究. M.S. Thesis, Shanghai: Huadong Shifan Daxue.

[6]   Liu Xin 刘昕 (2002). Xinchou guanli薪酬管理. Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Chubanshe.

[7]   Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1997). Commitment in the Workplace: Theory, Research, and Application. Thousand Oaks, CA: Sage.

[8]   Ran Bin冉斌 (2002). Xinchou sheji yu guanli薪酬设计与管理. Shenzhen: Haitian Chubanshe.

[9]   Robinson, S. L., & Morrison, E. W. (1995). Organizational Citizenship Behavior: A Psychological Contract Perspective. Journal of Organizational Behavior, 1, 289-298.
http://dx.doi.org/10.1002/job.4030160309

[10]   Robinson, S. L., & Russeau, D. M. (1994). Violating the Psychological Contract: Not the Exception but the Norm. Journal of Organizational Behavior, 15, 245-259.
http://dx.doi.org/10.1002/job.4030150306

[11]   Sun Haiyan孙海燕 (2010). Fandian qiye wenhua, zuzhi chengnuo yu lizhi qingxiang de guanxi yanjiu饭店企业文化、组织承诺与离职倾向的关系研究. M.S. Thesis, Hangzhou: Zhejiang Daxue.

[12]   Wang Jing王婧, & Chen Zibing 陈子兵 (2011). Zhishixing yuangong zuzhi chengnuo yu lizhi qingxiang guanxi de shizheng yanjiu知识型员工组织承诺与离职倾向关系的实证研究. Huadong Shifan Daxue Jingji Yanjiu Daokan, 3, 108- 109.

[13]   Wen Zhonglin 温忠麟, Chang Lei 张雷, & Hau Keitai 侯杰泰 (2004). Zhongjie xiaoying jianyan chengxu jiqi yingyong中介效应检验程序及其应用. Xinli Xuebao, 36, 614-620.

[14]   Wiener, Y. (1982). Commitment in Organization: A Normative View. Academy of Management Review, 7, 418-428. http://dx.doi.org/10.2307/257334

[15]   Xin Xun辛迅 (2006). Zhishixing yuangong quanmian xinchou manyidu yu zuzhi chengnuo guanxi de shizheng yanjiu知识型员工全面薪酬满意度与组织承诺关系的实证研究. M.S. Thesis, Chengdu: Xinan Jiaotong Daxue.

[16]   Yang Qingtao杨清涛 (2010). Qiye yuangong gongzuo yali, gongzuo manyidu yu lizhi qingxiang de guanxi yanjiu企业员工工作压力、工作满意度与离职倾向的关系研究. M.S. Thesis, Jilin: Jilin Daxue.

[17]   Zeng Xiangquan曾湘权 (2003). Zhongguo Qiye de xinchou wenti yu xinchou sheji中国企业的薪酬问题与薪酬设计. Zhongguo Rencai, 2, 22-23.

[18]   Zhong Jianwei钟建伟 (2008). Jiudian yuangong de gongzuo manyidu, zuzhi chengnuo yu lizhi qingxiang guanxi yanjiu 酒店员工的工作满意度、组织承诺与离职倾向关系研究. M.S. Thesis, Chongqing: Xinan Daxue.

 
 
Top