Back
Return
Biography
Professor Jinshu Wang

Prof. Jinshu Wang

Beijing University of Technology, China

Professor

Email: wangjsh@bjut.edu.cn

Qualifications


1999 Ph.D., Beijing University of Technology, Majoring in Materials Science

1993 M. E. University of Science and Technology, Inorganic Nonmetallic Materials

1990 B. E. University of Science and Technology, Physical Chemistry of Metallurgy

Publications(selected)

 1. Jinshu Wang, Hui Li, Hongyi Li, Chen Zou, Hong Wang, (2012), Thermal stability and optimal photo-induced hydrophilicity of mesoporous TiO2 thin films, Journal of Physics & Chemistry C, 17,116, 9517-9525.
 2. Junshu Wu, Jinshu Wang, Hongyi Li, Zhifei Li, (2012), Top-down chemical etching to complex Ag microstructures, CrystEngComm, 14, 4335-4343.
 3. Baixiong Liu, Jinshu Wang, Junshu Wu , Hongyi Li , Hong Wang , Zhifei Li, Meiling Zhou, Tieyong Zuo, (2013), Proton Exchange Growth to Mesoporous WO3•0.33H2O Structure with Highly Phtochromic Sensitivity, Materials Letter, 91, 334-337.
 4. Jinshu Wang, Wei Liu, Zhiyuan Ren, Fan Yang, Yiman Wang, Yucheng Du, Meiling Zhou, (2011), Characteristics of La2O3-Y2O3-Mo cermet cathode with RE2O3 nano particles. Current Applied Physics, 3, 11, 667-672.
 5. Jinshu Wang, Wang Xi, Liu Wei, Gao Tao, Wang Yiman, (2011), A study of Eu2O3, Sc2O3 co-doped tungsten matrix impregnated cathode. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 10, 72, 1128-1132.
 6. Jinshu Wang, Wei Liu, Zhiyuan Ren, Fan Yang, Yiman Wang, Meiling Zhou, (2010), Secondary electron emission of Y2O3–Mo cermet cathode, Materials Research Bulletin, 45, 324–328.
 7. Jinshu Wang, Zhenzhen Wang, Hongyi Li, Yuntao Cui, Yucheng Du, (2010), Visible light-driven nitrogen doped TiO2 nanoarray films: Preparation and photocatalytic activity, Journal of Alloys and Compounds, 4, 49, 372–377.
 8. Ming Zhao, Jinshu Wang, Wei Liu, Meiling Zhou, (2009), Preparation and reduction behavior of Mo-Cu powders by Sol-Gel, Journal of Physics: Conference Series, 1, 188, 012020.
 9. Jinshu Wang, Wei Liu, Lili Li, Yanchun Wang, Yiman Wang, Meiling Zhou, (2009), A Study of Scandia-Doped pressed cathodes, IEEE Transactions on Ele ctron Devices, 5, 56, 799-804.
 10. Jinshu Wang, Yanchun Wang, Wei Liu, Lili Li, Yiman Wang, Meiling Zhou, (2008), Emission property of scandia and Re doped tungsten matrix dispenser cathode. Journal of Alloys and Compounds, 1-2, 459, 302-306.
 11. Jinshu Wang, Lili Li, Wei Liu, Yanchun Wang, Yiman Wang, Meiling Zhou, (2008), Sc2O3–W matrix impregnated cathode with spherical grains. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 8, 69, 2103-2108.


Profile Details

NULL