Back
Return
Biography

Prof. Mariusz Ciszek

Faculty of Pedagogy and Psychology, Department of Pedagogy (Philosophy and Theory of Education Unit)

University of Humanities and Economics in Lodz, Poland

Professor


Email: m.ciszek.contact@gmail.com


Current research interests

Philosophy of Education, Pedagogy (Pedagogics), Family Studies


Qualifications

2017 Habilitation, Philosophy (Social and Environmental Philosophy), Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland

2005 Ph.D., Philosophy, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland

1999 M.Ed., Pedagogy (Pedagogics), Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland


Publications (Selected)


 1. Ciszek M., (2021), Społeczno-kulturowe i ekologiczno-zdrowotne funkcje lasu [Socio-cultural and ecological-health functions of the forest], Studia Ecologiae et Bioethicae, Vol. 19, No 1, 57-69 https://doi.org/10.21697/seb.2021.19.1.05 .
 2. Ciszek M., (2021), Uwarunkowania konfliktów społeczno-ekologicznych [Conditions for Socio-ecological Conflicts], in: R. F. Sadowski, M. Falencka-Jabłońska, eds., Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych, wyd. Instytut Badawczy Leśnictwa: Sękocin Stary, 171-179.
 3. Ciszek M., (2020), The Philosophy of Perceiving the Human Environment from the Perspective of Environmental Social Psychology and Environmental Sociology (Implications for Sustainable Environmental and Health Security), Problems of sustainable development, Vol. 15, No 2, 211-222 https://doi.org/10.35784/pe.2020.2.21 .
 4. Ciszek M., (2018), Historyczny czy problemowo-systematyczny model nauczania i studiowania filozofii? [Historical or problematic and systematic model of teaching and studying philosophy?], in: M. Ciszek, author, Plus sapientia quam vis Studia i szkice filozoficzno-humanistyczne (w kręgu filozofii stosowanej), wyd. Polskie Towarzystwo Filozoficzne: Warszawa, 53-61.
 5. Ciszek M., (2018), Podstawy filozofii edukacji (pedagogiczno-psychologiczne zagadnienie wychowania i kształcenia i rola filozofii) [Foundations of Philosophy of Education (pedagogical and psychological issues of education and the role of philosophy)], in: M. Ciszek, author, Plus sapientia quam vis Studia i szkice filozoficzno-humanistyczne (w kręgu filozofii stosowanej), wyd. Polskie Towarzystwo Filozoficzne: Warszawa, 75-88.
 6. Ciszek M., (2016), Dobro i bezpieczeństwo ucznia (osoby) z perspektywy etyki nauczycielskiej Well-Being and Security of a Student (Person) from the Perspective of the Ethics of Teaching, Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego UPH: Siedlce.
 7. Ciszek M., (2016), Wstęp do etyki środowiskowej Główne nurty etyki środowiskowej: etyczne i antropologiczne implikacje kształtowania świadomości ekologicznej i edukacji środowiskowej dla bezpieczeństwa (podręcznik akademicki) [Introduction to Environmental Ethics The Main Trends of Environmental Ethics: Ethical and Anthropological Implications of Developing Ecological Awareness and Environmental Education for Security (university course book)], wyd. Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie: Warszawa – Siedlce.
 8. Ciszek M., (2013), Filozofia ekologii rodziny ludzkiej w systemie środowiska społecznego, kulturowego i przyrodniczego. Studium społeczno-filozoficzne z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego [The philosophy of ecology of the human family in the system of social, cultural, and natural environments. The socio-philosophical study in ecological safety], Wydaw. UPH: Siedlce.
 9. Ciszek M., (2011), Bezpieczeństwo zdrowotne w aspekcie metod planowania rodziny i zapobiegania ciąży [Health security in terms of methods of family planning and pregnancy prevention], (in:) M. Cieślarczyk, A. Filipek, A. W. Świderski, J. Ważniewska, eds., Wybrane problemy bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w Polsce, Wydaw. UPH: Siedlce, 171-180.
 10. Ciszek M., (2009), Uwagi o rodzinie i małżeństwie w nauce społecznej Kościoła oraz ich implikacjach w chrześcijańskiej etyce seksualnej [Notes on the Family and Marriage in the Social Education of the Church and their Implications in Christian Sexual Ethics], Słupskie Studia Filozoficzne, No 8, 129-134.
 11. Ciszek M., (2009), Wychowanie proekologiczne warunkiem zachowania zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego. Kilka refleksji natury etycznej [Proecological Education as the Condition for Maintaining Sustainable Development and Ecological Security], Studia Ecologiae et Bioethicae, Vol. 7, No 2, 199-203.
 12. Ciszek M., (2008), Edukacja regionalna jako element kształtowania kultury bezpieczeństwa ekologicznego. Aspekt aksjologiczny zagadnienia [Regional Education as a Factor of Shaping the Culture of Ecological Security: an Axiological Aspect], in: J. Dębowski, E. Jarmoch, A. W. Świderski, eds., Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość, Wydaw. AP: Siedlce, 291-298.
 13. Ciszek M., (2007), Jana Legowicza koncepcja filozofii wychowania [Jan Legowicz Concept of Philosophy of Education], Lumen Poloniae, No 2, 55-62.
 14. Ciszek M., (2007), Znaczenie etyki środowiskowej w edukacji ekologicznej [The Significance of Environmental Ethics in Ecological Education], in: J. Dębowski, E. Jarmoch, A.W. Świderski, eds., Bezpieczeństwo człowieka a proces wsparcia społecznego, Wydaw. UPH: Siedlce, 137-147.
 15. Ciszek M., (2006), Sztuczne zapłodnienie z perspektywy bioetyki rodziny [Artificial Insemination from the Perspective of the Bioethics of the Family], Studia Ecologiae et Bioethicae, Vol. 4, 157-179.
 16. Ciszek M., Świderski A.W., (2005), Przemoc w rodzinie zagrożeniem dla rozwoju osobowego i profilaktyki. Niektóre bioetyczne aspekty [Domestic violence as a threat to personal development and prevention. Some bioethical aspects], in: M. Dyrda, A.W. Świderski, eds., Rozwój osobowy a wybrane problemy profilaktyki, Wyd. AP: Siedlce, 43-53.
 17. Ciszek M., Świderski A.W., (2005), Rodzina społecznym potencjałem dla teorii i praktyki pedagogicznej [Family as social potential of theory and training pedagogical], in: T. Zacharuk, ed., Pedagog – jednej czy wielu dróg?, Vol 1. Pedagog w teorii, Wyd. AP: Siedlce, 109-117.
 18. Ciszek M., (2002), Filozoficzne modele realizowania treści ekologicznych [Philosophical models of implementing the content of ecological education], in: W. Kamińska, S. Konstańczak, ed., Filozoficzne wizje i modele świata, Wyd. PAP: Słupsk, 66-79.