Back
Return
Biography

Dr. Junqiu Liu

College of Material, Chemistry and Chemical Engineering

Hangzhou Normal University, China

Professor for Chemistry, Supramolecular chemistry


Email: junqiuliu@jlu.edu.cn, junqiuliu@hznu.edu.cn


Qualifications

1999 Ph.D., College of Chemistry, Major of Polymer Chemistry and Physics, College of Chemistry, Jilin University, China

1990 M.Sc., Major of Polymer Chemistry and Physics, College of Chemistry, Jilin University, China

1987 Bachelor, Major of Chemistry, College of Chemistry, Jilin University, China


Publications (Selected)

 1. Dongya Bai,Tengfei Yan,Shi Wang,Yanbo Wang,Jiya Fu, Xiaomin Fang,Junyan Zhu*Junqiu Liu*. Reversible Ligand‐Gated Ion Channel via Interconversion between Hollow Single Helix and Intertwined Double Helix. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 13602 –13607.
 2. Xiumei Li, Shanpeng Qiao, Linlu Zhao, Shengda Liu, Fei Li, Feihu Yang, Quan Luo, Chunxi Hou, Jiayun Xu, Junqiu Liu*. Template-Free Construction of Highly Ordered Monolayered Fluorescent Protein Nanosheets: A Bioinspired Artificial Light-Harvesting System. ACS Nano 2019, 13, 1861-1869.
 3. Hongcheng Sun, Quan Luo, Chunxi Hou, Junqiu Liu.* Nanostructures based on protein self-assembly: From hierarchical construction to bioinspired materials. Nano Today 2017, 14, 16-41.
 4. Chao Lang, Xiaoli Deng, Wei Wang, Shuaiwei Qi, Xin Zhang, Chenyang Zhang, Feihu Yang, Bing Yang, Zeyuan Dong*, Junqiu Liu*. Highly Selective Artificial Potassium Ion Channels Constructed from Pore-Containing Helical Oligomers. Angew. Chem. Int. Ed. 2017 , 56,2668 –12671.
 5. Quan Luo,Chunxi Hou,Yushi Bai,Ruibing Wang,Junqiu Liu*,Protein Assembly: Versatile Approaches to Construct Highly Ordered Nanostructures. Chem. Rev. 2016, 116, 13571-13632
 6. Yushi Bai, Quan Luo,Junqiu Liu*.Protein self-assembly via supramolecular Strategies. Chem. Soc. Rev., 2016, 45, 2756-2767.
 7. H.C.Sun, X.Y.Zhang, L.Miao, L.L.Zhao, Q.Luo, J.Y. Xu, JunqiuLiu*. Micelle-Induced Self-Assembling Protein Nanowires: Versatile Supramolecular Scaffolds for Designing the Light-Harvesting System. ACS Nano 2016, 10, 421−428.
 8. Chao Lang, Wenfang Li, Zeyuan Dong,* Xin Zhang, Feihu Yang, Bing Yang, Xiaoli Deng, Chenyang Zhang, Jiayun Xu, Junqiu Liu*. Biomimetic Transmembrane Channels with High Stability and Transporting Efficiency from Helically Folded Macromolecules. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 128, 9875 –9879
 9. Hongcheng Sun, Xiyu Zhang, Lu Miao, Linlu Zhao, Quan Luo, Jiayun Xu and Junqiu Liu*. Micelle-Induced Self-Assembling Protein Nanowires: Versatile Supramolecular Scaffolds for Designing the Light-Harvesting System. ACS Nano 2015, 9,5461-5469
 10. Junyan Zhu, Zeyuan Dong,* Shengbin Lei, Lili Cao, Bing Yang, Wenfang Li, Yuanchao Zhang,Junqiu Liu,* Jiacong She. Design of Aromatic Helical Polymers for STM Visualization: Imaging of Single and Double Helices with a Pattern of pi–pi Stacking. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 3097 -3101.
 11. Hongcheng Sun, Lu Miao, Jiaxi Li, Shuang Fu, Guo An, Chengye Si, Zeyuan Dong, Quan Luo, Shuangjiang Yu, Jiayun Xu, Junqiu Liu*, Self-Assembly of Cricoid Proteins Induced by "Soft Nanoparticles": An Approach To Design Multienzyme-Cooperative Antioxidative Systems. ACSnano, 2015, 9,5461-5469.
 12. Chunqiu Zhang, Tiezheng Pan, Christian Salesse, Dongmei Zhang, Lu Miao, Liang Wang,Yuzhou Gao, Jiayun Xu, Zeyuan Dong, Quan Luo,* Junqiu Liu* Reversible Ca2+ switch of an engineered allosteric antioxidant selenoenzyme. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 13536–13539.
 13. Yuzhou Gao, Quan Luo, Shanpeng Qiao, Liang Wang, Zeyuan Dong, Jiayun Xu, Junqiu Liu*. Enzymetically Regulating the Self-Healing of Protein Hydrogels with High Healing Efficiency. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 9343 –9346.
 14. Chunqiu Zhang, Xiangdong Xue, Quan Luo, Yiwei Li, Keni Yang, Xiaoxi Zhuang, Yonggang Jiang, Jinchao Zhang, Junqiu Liu,* Guozhang Zou,*Xing-Jie Liang*. Self-Assembled Peptide Nanofibers Designed as Biological Enzymes for Catalyzing Ester Hydrolysis. ACSnano, 2014, 8,11715–11723.
 15. Lu Miao , Jishu Han , Hao Zhang , Linlu Zhao ,Chengye Si , Xiyu Zhang , Chunxi Hou , Quan Luo ,Jiayun Xu , Junqiu Liu *. Quantum-Dot-Induced Self-Assembly of Cricoid Protein for Light Harvesting. ACS Nano, 2014, 8, 3743–3751.
 16. Chunxi Hou, Jiaxi Li, Linlu Zhao, Wei Zhang, Quan Luo, Zeyuan Dong, Jiayun Xu, and Junqiu Liu*. Construction of Protein Nanowires through Cucurbit[8]uril-based Highly Specific Host–Guest Interactions: An Approach to the Assembly of Functional Proteins. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 5590 –5593.
 17. Yushi Bai, Quan Luo, Wei Zhang, Lu Miao, Jiayun Xu, Hongbin Li, Junqiu Liu*. Highly Ordered Protein Nanorings Designed by Accurate Control of Glutathione S Transferase Self-Assembly. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 10966−10969.
 18. G Wulff * Junqiu Liu*, Design of Biomimetic Catalysts by Molecular Imprinting in Synthetic Polymers. Acc. Chem. Res. 2012,45,239-248.
 19. Zeyuan Dong, Quan Luo, Junqiu Liu*. Artificial enzymes based on supramolecular scaffolds. Chem. Soc. Rev., 2012,41, 7890-7908.
 20. Book Ed. By Liu Junqiu, Guimin Luo and Ying Mu. Selenoproteins and Mimics. Springs-ZJUP. 2011. 398pages.

Profile Details

http://supramol.jlu.edu.cn/info/1030/1870.htm