Back
Return
Biography

Faig Ahmadzada

PhD in Islamic Theology

Azerbaijan Institute of Theology

Ahmed Jamil 41 A/Yasamal/Baku

00 99412 411-45-82

Mob: 00994 55 320-18-28

faig1071@gmail.com

Education

2006-2010 PhD in Islamic Theology (Qur’anic interpretation), University of Ankara, Turkey

Thesis Subject: İnimitability of Qur’an according to Kadı Abd al-Jabbar

2004-2006 MA in the History of Islamic Sects, University of Marmara, Turkey

Thesis Subject: Qadi abd al-jabbar’s approach to mutashabih verses (accordng to muteshabh al- Qur’an’s comment)

1999-2004 BA in Islamic Studies, Baku State University, Azerbaijan

Grants and Scholarships

2004-2006 TDV MA Scholarship in Turkey

2006-2010 TDV Ph.D. Scholarship in Turkey

2013-July, Meadville Lombard University, USA, Chicago.

Articles

2010 “Quran Haqqında İddilara Qazi Əbdülcəbbar Düşüncəsi ilə Baxış”, İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi (Bakı Dövlət Universiteti ),14, Sentyabr, s. 115-123. (Point of view of Qadi abd al-Jabbar to claims about Quran )

2011 “Mötəzilə anlayışının ortaya çıxması və əsas prinsipləri” (The appearance Mutazilah doctrine and its basic principles), Dövlət və Din (State and Religion), July-August, pp. 173-180.

2011 Quran haqqında iddialara Qazi Əbdülcəbbar düşüncəsi ilə baxış (Utilized claims about Koran and anwers of Kadi Abd al-Jabbar), BDU-nin İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi (The journal of the faculty of Theology-Baku State University), No. 9, April, pp. 194-210.

2011 “Quran ecazkarlığının təbiət elmləri ilə əlaqəsi (Relation of Koranic miracle with sciences of nature)”, Dövlət və Din (State and Religion), September-October.

2014 “Azərbaycanda Əhli Beyt Mərasimləri”, Dini Qurumlar üzrə Dövlət Komitəsi, Aprel-May, s. 150-157. (Ahli Beit Ceremonies in Azerbaijan)

2014 “İslamda birgə yaşayış ənənəsi”, Dini Qurumlar üzrə Dövlət Komitəsi, (Cohabitation in İslam), s .

2016 “Qurani Kərimdə radikal düşüncələrə sübut gətirilən ayələrin dəyərləndirilməsi” Dini Qurumlar üzrə Dövlət Komitəsi, s. 133-148 (Estimation of Quranic passages about fundamentalism).

Conference papers

2010 “Fahreddin er-Razi’ye gore i’cazul-Kuran, “İnimitability of Qur’an according to Fakhr al-din al-Razi, Fakhr al-Din al-Razi Symposium, (December 24-262010 inIstanbul)

2011 “Muhammed Tavit et-Tanciye göre Kur'ânın icazı”, “İnimitability of Qur’an according to Muhammed Tavit et-Tanci Muhammed Tanci Symposium, (Oktober, 13-14), Ankara, Ankara University